Katalog IJZ

Katalog informacij javnega značaja je nastal na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 76/05, 119/07, 95/11). Na voljo je v več oblikah (elektronska oblika na spletni strani Urada za makroekonomske analize in razvoj in v tiskani obliki). Vse elektronske oblike ponujajo bralcu poleg vsebine tudi povezave na spletne strani in dokumente, ki so na drugih spletnih naslovih, zato je za polno funkcionalnost pregledovanja kataloga nujna povezava na splet.

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj
Skrajšan naziv:
UMAR

Naslov:
Gregorčičeva 27
1000 Ljubljana

Telefon: 01/478 10 12
Faks: 01/478 10 70

Elektronski naslov glavne pisarne: gp.umar(at)gov.si
Elektronski naslov osebe, pristojne za odnose z javnostmi:sonja.primozic(at)gov.si
Administracija spletnih strani: it.umar(at)gov.si
Elektronski naslov knjižnice: knjižnica.umar(at)gov.si 
Spletno mesto: www.umar.gov.si

ID za DDV: SI66679567
Matična številka: 5026407

Odgovorna oseba:
mag. Maja BEDNAŠ, vršilka dolžnosti direktorja

Datum prve objave: 22. januar 2004
Datum zadnje spremembe: september 2018

Tiskana oblika kataloga je na voljo v glavni pisarni UMAR.

Oblika kataloga: HTML
 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Urad opravlja naslednje naloge:

 • spremljanje in analiziranje gibanj in razvoja z ekonomskega, socialnega in okoljskega vidika;

 • spremljanje in analiziranje uresničevanja razvojnih  usmeritev države; priprava letnega poročila o razvoju;

 • priprava makroekonomskih napovedi in drugih strokovnih podlag, ki so podlaga javnofinančnemu načrtovanju in ukrepom ekonomske politike;

 • analiziranje produktivnosti in konkurenčnosti v vlogi nacionalnega odbora za produktivnost;

 • raziskovalno delo.
   

2.a Podatki o organizaciji organa in organigram

Vodstvo urada

Vršilka dolžnosti direktorja:
mag. Maja BEDNAŠ

Namestnica direktorja:
dr. Alenka KAJZER

Tajništvo:
Slavica MENCIN
gp.umar(at)gov.si
01/478 10 12

Notranje organizacijske enote

Sektor za konkurenčnost

Vodja:
mag. Rotija KMET ZUPANČIČ

Področje dela:
Analiza konkurenčnosti gospodarstva in dejavnikov, ki vplivajo nanjo, analiza konjunkturnih gibanj in strukturnih sprememb po sektorjih, sodelovanje pri napovedovanju proizvodne strukture BDP.

Sektor za makroekonomske politike

Vodja:
Lejla FAJIĆ

Področje dela:
Tekoče analize in sintezna poročila, makroekonomske politike in strukturne reforme, sodelovanje pri napovedovanju izdatkovne strukture BDP. 

Sektor za socialne politike

Vodja: Lejla FAJIĆ

Področje dela:
Družbena blaginja in kakovost življenja, socialni razvoj ter moderna socialna država in politika, dolgoročna vzdržnost razvoja.

Sektor za ekonomsko modeliranje

Vodja:
mag. Janez KUŠAR

Področje dela:
Narodnogospodarski računi in agregiranje napovedi, ekonomsko modeliranje, priprava in obdelava podatkov.

Služba za splošne zadeve

Vodja:
mag. Sašo STIKOVIĆ

Področje dela:
Splošne zadeve, priprava in spremljajne proračuna, finančno-računovodsko poslovanje, kadrovsko poslovanje, informacijsko-komunikacijske tehnologije, javna naročila, knjižnica, glavna pisarna ipd.

KNJIŽNICA UMAR

Znotraj Službe za splošne zadeve funkcionira tudi specializirana knjižnica UMAR. Knjižnica je del sistema cobiss. Za vsa vprašanja se lahko obrnete na elektronski naslov knjižnica.umar@gov.si  in na telefonsko številko 01/478 10 12. 
 

2.b Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij

Odgovorne osebe, ki zagotavljajo javnost dela urada za vsa področja delovanja:

mag. Maja BEDNAŠ
vršilka dolžnosti direktorja
gp.umar(at)gov.si
01/478 10 12

dr. Alenka KAJZER
namestnica direktorja, sekretarka
gp.umar(at)gov.si
01/478 10 12

Javna uslužbenka, pristojna za področje odnosov z javnostmi:
 
01/478 10 04
051 676 648
 

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja 

Ustanovitveni akti in delovno področje UMAR:

2.d Seznam predlogov predpisov:

UMAR ne pripravlja predlogov predpisov.
 

2.e Seznam dokumentov: 

2.f Katalog upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih vodi organ oziroma z njimi razpolaga

UMAR ne vodi oziroma ne razpolaga z nobenim od upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma s katero drugo uradno ali javno storitvijo.
 

2.g Seznam javnih evidenc, ki jih organ upravlja 

UMAR ne upravlja z nobeno izmed javnih evidenc.
 

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

UMAR ne razpolaga z informatiziranimi zbirkami podatkov javnega značaja.
 

2.i Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja ali seznam posameznih pomembnih dokumentov, ki vsebujejo informacijo javnega značaja 

 • Podatki o pomembnejših dogodkih, odločitvah in novostih na uradu: Podatke o pomembnih novicah objavljamo na naši spletni strani in v obliki sporočil za javnost. V tem sklopu objavljene informacije so v celoti dostopne kot informacije javnega značaja. To so informacije, ki so oblikovane zato, da se predstavijo javnosti. Informacije, ki še niso objavljene na omenjeni spletni strani, lahko uporabnik zahteva na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja po predpisanem postopku.

 • Raziskave za potrebe UMAR 

 • Mednarodne konference

 • Razpisi in objave 
   

3. Dostop do drugih informacij javnega značaja

Postopek dostopa do informacij javnega značaja je opredeljen v Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06) [http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3336].

Informacije javnega značaja so dostopne:

 • na spletni strani,
 • po vložitvi ustne ali pisne zahteve.

V imenu UMAR zahtevi ugodi ena izmed uradnih oseb, pristojna za posredovanje informacij, navedena pod točko 2.b.
 

4. Stroškovnik 

Stroškovnik za posredovanje informacij javnega značaja je opredeljen v Uredbi o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/05, 119/05 in 95/11) [http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6941].
 

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

 • sporočila za javnost

 • Pomladanska in Jesenska napoved

 • Ekonomsko ogledalo

 • delovni zvezki.