Poročilo o razvoju

Poročilo o razvoju je dokument, s katerim spremljamo uresničevanje strateških usmeritev Slovenije pri gospodarskem, družbenem in okoljskem razvoju. Strateški razvojni okvir je bil začrtan v Strategiji razvoja Slovenije, ki jo je Vlada RS sprejela za obdobje 2005–2013. Na ravni EU pa so ključne razvojne usmeritve in cilji opredeljeni v strategiji EU 2020. Države morajo izpolnjevati tudi določila Pakta stabilnosti in rasti ter Mehanizma odkrivanja presežnih neravnotežij. V času priprave nove strategije razvoja Slovenije Poročilo o razvoju prikazuje izhodiščno stanje in prihodnje razvojne izzive države v luči zagotavljanja makroekonomske stabilnosti, dolgoročne vzdržnosti gospodarskega, družbenega in okoljskega razvoja ter uresničevanja mednarodnih zavez države. Publikacija izhaja v slovenskem in angleškem jeziku.