Vodstvo

Boštjan Vasle

vršilec dolžnosti direktorja

01 478 10 12

Mag. Boštjan Vasle je bil direktor Urada RS za makroekonomske analize in razvoj od decembra 2007, ko ga je imenovala Vlada RS. Pred tem je na uradu vodil Sektor za makroekonomske analize in ekonomsko politiko. Od decembra 2017 ima status vršilca dolžnosti direktorja.

Življenjepis

Boštjan Vasle je leta 1994 diplomiral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, izobraževanje pa je nadaljeval na Central European University v Budimpešti, kjer je leta 1997 magistriral s področja denarne politike.

Po končanem študiju se je zaposlil na Ministrstvu za finance, leta 2000 pa je prišel na Urad RS za makroekonomske analize in razvoj, kjer je spremljal predvsem cenovno in denarno politiko. Med pomembnejšimi projekti urada, pri katerih je sodeloval v tem času, je bila tudi priprava sprememb usmeritev ekonomskih politik, ki so privedle do znižanja inflacije in do poznejšega uspešnega prevzema evra.

Leta 2006 se je priključil ekipi, ki je začela delati na Službi vlade RS za razvoj. Ukvarjal se je predvsem z implementacijo reform na gospodarskem področju; kot vodja sektorja za ekonomske reforme je bil odgovoren za usklajevanje ukrepov na področju prestrukturiranja javnih financ, izboljšanja konkurenčnosti, povečanja učinkovitosti visokega šolstva, privatizacije in razvoja finančnih trgov ter usklajevanja reform z Lizbonsko strategijo. Po izpeljavi začetnega dela ekonomskih reform se je ob koncu leta 2006 vrnil na UMAR, decembra 2007 pa je prevzel njegovo vodenje.

Marijana Bednaš

Namestnica direktorja

01 478 10 12

Življenjepis

Mag. Marijana Bednaš je leta 1992 diplomirala in leta 2005 magistrirala na Ekonomski fakulteti v Ljubljani s področja analize ekonomskih politik v Evropski uniji. Od leta 1993 do leta 1995 in od leta 1997 do leta 1998 je bila zaposlena na Centru za mednarodno sodelovanje in razvoj na področju spremljanja gospodarskih gibanj tranzicijskih držav. V letih 1995-1997 je bila analitik v službi Plan in ekonomika SKB d. d. Ljubljana.

Na Uradu Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) je zaposlena od leta 1998. V letih 2000-2003 je vodila projekt priprave pomladanske in jesenske napovedi gospodarskih gibanj in bila glavna urednica Pomladanskega poročila in Jesenskega poročila (leta 2006 sta ju nadomestili Pomladanska napoved gospodarskih gibanj in Jesenska napoved gospodarskih gibanj). V obdobju 2001‑2005 je vodila sektor za makroekonomske analize in ekonomsko politiko, od leta 2005 dalje pa je namestnica direktorja UMAR.

Vodi in koordinira delo, povezano s spremljanjem tekočih gospodarskih gibanj, pripravo pomladanske in jesenske napovedi, analizo ekonomskih politik ter usklajevanjem makroekonomskih in strukturnih politik v okviru EU. Vodila je tudi slovensko delegacijo v Odboru za ekonomsko politiko, ki je pripravljalni odbor Sveta EU za gospodarske in finančne zadeve (Ecofin).

Alenka Kajzer

Namestnica direktorja

01 478 10 12

Življenjepis

Dr. Alenka Kajzer je doktorica  ekonomskih znanosti od leta 1996, ko ji je ta naziv podelila Univerza v Mariboru. Na Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj je zaposlena od leta 1995, pred tem pa je bila stažistka raziskovalka na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru. V letih 1996–2000 je bila vodja priprave pomladanskega in jesenskega poročila na UMAR, od leta 2001 pa je namestnica direktorja.
Njeno raziskovalno delo je povezano z vprašanji trga dela in razvoja človeških virov. Njena bibliografija obsega več kakor sto del in je docentka za področje  ekonomske teorije, ekonomske analize in ekonomske politike.

Z znanjem s področij trga dela in človeških virov je aktivno sodelovala pri pisanju in oblikovanju več razvojnih strategij Slovenije: Strategija Republike Slovenije za vključitev v Evropsko unijo (1998), Strateški cilji razvoja trga dela in zaposlovanja do leta 2006 (v letu 2000), Strategija gospodarskega razvoja Slovenije do leta 2006 – Slovenija v Evropski uniji (2001) v letih 2000 in 2001,  Strategija razvoja Slovenije (2005) v letih 2004–2005 za področje človeških virov. V okviru Odbora za reforme je leta 2005 vodila skupino za reforme trga dela.