Socialna vključenost in družbeni razvoj

Socialno varnost v veliki meri zagotavljajo sistemi socialne zaščite. Izdatki za socialno zaščito pomembno zmanjšujejo stopnjo tveganja revščine, omogočajo večjo socialno vključenost in izboljšujejo kakovost življenja. V Sloveniji sistemi socialne zaščite temeljijo pretežno na javnih socialnih zavarovanjih, katerih glavni vir prihodka so prispevki iz dela. Zaradi upada zaposlenosti in plač ter naraščajočih potreb starajočega se prebivalstva se je v kriznih letih pokazala vse večja nevzdržnost pokojninskega in zdravstvenega sistema ter neustreznost financiranja dolgotrajne oskrbe.