Javne finance

Ključni nalogi fiskalne politike sta trajno uravnoteženje in izboljšanje kakovosti javnih financ. Med pomembnimi izzivi na strani izdatkov so soočenje s posledicami starajočega se prebivalstva in nakopičenim javnim dolgom ter obvladovanje tveganj, povezanih z bančnim sistemom, državnim lastništvom in danimi poroštvi. Z vidika vpliva javnih financ na gospodarstvo sta pomembna selektivnejši pristop k zniževanju izdatkov in prestrukturiranje davčnega bremena z  zmanjšanjem negativnih vplivov na konkurenčnost. Ob prenovi mehanizma usklajevanja fiskalnih politik v EU je treba okrepiti srednjeročni proračunski okvir ter institucije neodvisnega nadzora in odgovornosti.