Poročilo o razvoju


Poročilo o razvoju

Poročilo o razvoju 2009

Publikacija v celoti.

Kazalo

Uvodna pojasnila

Glavne ugotovitveI. del - Razvoj po prioritetah Strategije razvoja Slovenije

1. Konkurenčno gospodarstvo in hitrejša gospodarska rast

  1.1. Makroekonomska stabilnost

  1.2. Povečanje konkurenčnosti in spodbujanje podjetniškega razvoja

  1.3. Povečanje konkurenčne sposobnosti storitvene dejavnosti

   1.3.1. Nefinančne tržne storitve
   1.3.2. Finančne storitve

2. Učinkovita uporaba znanja za gospodarski razvoj in kakovostna delovna mesta

  2.1. Izobraževanje in usposabljanje

  2.2. Raziskave, razvoj, inovacije in uporaba informacijsko-komunikacijskih tehnologij

3. Učinkovita in cenejša država

  3.1. Kakovost javnih financ

  3.2. Institucionalna konkurenčnost

  3.3. Učinkovitost pravosodja

4. Moderna socialna država in večja zaposlenost

  4.1. Izboljšanje prilagodljivosti trga dela

  4.2. Modernizacija sistemov socialne zaščite

  4.3. Življenski pogoji, zmanjšanje družbene izključenosti in socialne ogroženosti

   4.3.1. Dostopnost storitev splošnega pomena

5. Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja

  5.1. Integracija okoljevarstvenih meril v sektorske politike

  5.2. Trajno obnavljanje prebivalstva

  5.3. Skladnejši regionalni razvoj

  5.4. Izboljšanje gospodarjenja s prostorom

  5.5. Kultura kot dejavnik identitete in razvoja

II. del - Kazalniki razvoja Slovenije

 

Prva prioriteta: Konkurenčno gospodarstvo in hitrejša gospodarska rast
Metodološki listi
- Bruto domači proizvod na prebivalca po kupni moči
Metodoloski list
- Realna rast bruto domačega proizvoda
-
- Inflacija
-
- Plače in produktivnost
Metodoloski list
- Ravnovesje sektorja država
Metodoloski list
- Dolg sektorja država
Metodoloski list
- Plačilnobilančno ravnovesje
Metodoloski list
- Bruto zunanji dolg
Metodoloski list
- Produktivnost dela
Metodoloski list
- Tržni delež
Metodoloski list
- Stroški dela na enoto proizvoda
Metodoloski list
- Faktorska struktura izvoza blaga
Metodoloski list
- Delež izvoza in uvoza v BDP
Metodoloski list
- Neposredne tuje investicije
Metodoloski list
- Podjetniška aktivnost
Metodoloski list
- Delež nefinančnih tržnih storitev
Metodoloski list
- Bilančna vsota bank
Metodoloski list
- Zavarovalne premije
Metodoloski list
- Tržna kapitalizacija delnicMetodoloski list
  
Druga prioriteta: Učinkovita uporaba znanja za gospodarski razvoj in kakovostna delovna mesta
Metodološki listi
- Delež prebivalstva s terciarno izobrazbo
Metodoloski list
- Povprečno število let šolanja
Metodoloski list
- Razmerje med številom študentov in številom pedagoškega osebja
Metodoloski list
- Javni izdatki za izobraževanje
Metodoloski list
- Izdatki za izobraževalne ustanove na udeleženca
Metodoloski list
- Bruto domači izdatki za raziskovalno-razvojno dejavnost
Metodoloski list
- Diplomanti na področju znanosti in tehnologije
Metodoloski list
- Inovacijska aktivnost podjetijMetodoloski list
- Raba interneta
Metodoloski list
 
Tretja prioriteta: Učinkovita in cenejša država
Metodološki listi
- Izdatki institucionalnega sektorja država
Metodoloski list
- Izdatki sektorja država po namenih (COFOG)
Metodoloski list
- Ekonomska struktura davkov in prispevkov
Metodoloski list
- Subvencije
-
- Državne pomoči
-
- Agregatni indeksi konkurenčnosti držav
-
  
Četrta prioriteta: Moderna socialna država
Metodološki listi
- Stopnja delovne aktivnosti
Metodoloski list
- Stopnja brezposelnosti
Metodoloski list
- Stopnja dolgotrajne brezposelnosti
Metodoloski list
- Začasne zaposlitve
Metodoloski list
- Delne zaposlitve
Metodoloski list
- Izdatki za socialno zaščito
Metodoloski list
- Povprečna starost ob izhodu iz delovne sile
 -
- Izdatki za zdravstvo in dolgotrajno oskrbo
 -
- Indeks človekovega razvoja
Metodoloski list
- Minimalna plača
 -
- Tveganje revščine
Metodoloski list
- Zmogljivosti zdravstvenega varstva
 -
- Pričakovano trajanje življenja in umrljivost dojenčkov
Metodoloski list
- Vključenost v izobraževanje
Metodoloski list
  
Peta prioriteta: Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja
Metodološki listi
- Emisijsko intenzivne industrije
Metodoloski list
- Energetska intenzivnost
Metodoloski list
- Obnovljivi viri energije
Metodoloski list
- Delež cestnega prometa v blagovnem prometu
Metodoloski list
- Implicitna davčna stopnja na rabo energije
Metodoloski list
- Intenzivnost kmetovanja
Metodoloski list
- Intenzivnost poseka lesa
Metodoloski list
- Komunalni odpadki
 -
- Koeficient starostne odvisnosti
Metodoloski list
- Stopnja rodnosti
Metodoloski list
- Selitveni koeficient
Metodoloski list
- Medregionalne variacije v BDP na prebivalca
Metodoloski list
- Medregionalne variacije v stopnji registrirane brezposelnosti
Metodoloski list
- Gradbena dovoljenja
 -
- Potrošnja gospodinjstev za kulturoMetodoloski list
  

Literatura in viri

 

Priloge

  1. Izračun sintezne ocene razvoja po posameznih prioritetah SRS