Poročilo o razvoju


Poročilo o razvoju

Poročilo o razvoju 2008

Publikacija v celoti.

Kazalo

Uvodna pojasnila

Glavne ugotovitveI. del - Razvoj po prioritetah Strategije razvoja Slovenije

1. Konkurenčno gospodarstvo in hitrejša gospodarska rast

  1.1. Makroekonomska stabilnost

  1.2. Povečanje konkurenčnosti in spodbujanje podjetniškega razvoja

  1.3. Povečanje konkurenčne sposobnosti storitvene dejavnosti

   1.3.1. Nefinančne tržne storitve
   1.3.2. Finančne storitve

2. Učinkovita uporaba znanja za gospodarski razvoj in kakovostna delovna mesta

  2.1. Izobraževanje in usposabljanje

  2.2. Raziskave, razvoj, inovacije in uporaba informacijsko-komunikacijskih tehnologij

3. Učinkovita in cenejša država

  3.1. Kakovost javnih financ

  3.2. Institucionalna konkurenčnost

  3.3. Učinkovitost pravosodja

4. Moderna socialna država in večja zaposlenost

  4.1. Izboljšanje prilagodljivosti trga dela

  4.2. Modernizacija sistemov socialne zaščite

  4.3. Življenski pogoji, zmanjšanje družbene izključenosti in socialne ogroženosti

   4.3.1. Dostopnost storitev splošnega pomena

5. Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja

  5.1. Integracija okoljevarstvenih meril v sektorske politike

  5.2. Trajno obnavljanje prebivalstva

  5.3. Skladnejši regionalni razvoj

  5.4. Izboljšanje gospodarjenja s prostorom

  5.5. Kultura kot dejavnik identitete in razvoja

II. del - Kazalniki razvoja Slovenije