Poročilo o razvoju


Poročilo o razvoju

Poročilo o razvoju 2007

Publikacija v celoti.

Kazalo

Uvodna pojasnila

Povzetek

Glavne ugotovitveI. del - Razvoj po prioritetah Strategije razvoja Slovenije

1. Konkurenčno gospodarstvo in hitrejša gospodarska rast

  1.1. Makroekonomska stabilnost

  1.2. Povečanje konkurenčnosti in spodbujanje podjetniškega razvoja

  1.3. Povečanje konkurenčne sposobnosti storitev

   1.3.1. Nefinančne tržne storitve
   1.3.2. Finančne storitve

2. Učinkovita uporaba znanja za gospodarski razvoj in kakovostna delovna mesta

  2.1. Izobraževanje in usposabljanje

  2.2. Raziskave, razvoj, inovacije in uporaba informacijsko-komunikacijskih tehnologij

3. Učinkovita in cenejša država

  3.1. Kakovost javnih financ

  3.2. Institucionalna konkurenčnost

  3.3. Učinkovitost pravosodja

4. Moderna socialna država in večja zaposlenost

  4.1. Izboljšanje prilagodljivosti trga dela

  4.2. Modernizacija sistemov socialne zaščite

  4.3. Življenski pogoji, zmanjšanje družbene izključenosti in socialne ogroženosti

   4.3.1. Dostopnost storitev splošnega pomena

5. Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja

  5.1. Integracija okoljevarstvenih meril v sektorske politike

  5.2. Trajno obnavljanje prebivalstva

  5.3. Skladnejši regionalni razvoj

  5.4. Izboljšanje gospodarjenja s prostorom

II. del - Kazalniki razvoja Slovenije

Prva prioriteta: Konkurenčno gospodarstvo in hitrejša gospodarska rast
Metodološki listi
- Bruto domači proizvod na prebivalca po kupni moči
Metodološki list
- Realna rast bruto domačega proizvoda
Metodološki list
- Inflacija
Metodološki list
- Ravnovesje sektorja država
Metodološki list
- Dolg sektorja država
Metodološki list
- Plačilnobilančno ravnovesje
Metodološki list
- Bruto zunanji dolg
Metodološki list
- Produktivnost dela
Metodološki list
- Tržni delež
Metodološki list
- Stroški dela na enoto proizvoda
Metodološki list
- Faktorska struktura blagovnega izvoza
Metodološki list
- Delež izvoza in uvoza v BDP
Metodološki list
- Neposredne tuje investicije
Metodološki list
- Podjetniška aktivnost
Metodološki list
- Delež nefinančnih tržnih storitev
Metodološki list
- Bilančna vsota bank
Metodološki list
- Zavarovalne premije
Metodološki list
- Tržna kapitalizacija
Metodološki list
  
Druga prioriteta: Učinkovita uporaba znanja za gospodarski razvoj in kakovostna delovna mesta
Metodološki listi
- Delež prebivalstva s terciarno izobrazbo
Metodološki list
- Povprečno število let šolanja
Metodološki list
- Razmerje med številom študentov in številom pedagoškega osebja
Metodološki list
- Javni izdatki za izobraževanje 
Metodološki list
 
- Izdatki za izobraževalne ustanove na udeleženca 
Metodološki list
 
- Bruto domači izdatki za raziskovalno-razvojno dejavnost
Metodološki list
- Diplomanti na področju znanosti in tehnologije
Metodološki list
- Raba interneta
Metodološki list
 
Tretja prioriteta: Učinkovita in cenejša država
 
Metodološki listi
 
- Izdatki institucionalnega sektorja država
Metodološki list
- Javnofinančni izdatki po funkcionalni klasifikaciji (COFOG)
Metodološki list
- Ekonomska struktura davkov in prispevkov
Metodološki list
- Državne pomoči
Metodološki list
- Agregatni indeksi konkurenčnosti države
-
- Sodni zaostanki
Metodološki list
  
Četrta prioriteta: Moderna socialna država
 
Metodološki listi
 
- Stopnja zaposlenosti
Metodološki list
- Stopnja brezposelnosti
Metodološki list
- Stopnja dolgotrajne brezposelnosti
Metodološki list
- Razširjenost začasnih zaposlitev
Metodološki list
- Razširjenost delnih zaposlitev
Metodološki list
- Izdatki za socialno zaščito
Metodološki list
- Izdatki za zdravstvo 
Metodološki list
 
- Indeks človekovega razvoja
Metodološki list
- Porazdelitev plač v zasebnem sektorju
Metodološki list
- Stopnja tveganja revščine
Metodološki list
- Zmoglljivosti zdravstvenega varstva 
Metodološki list
 
- Pričakovano trajanje življenja in umrljivost dojenčkov
Metodološki list
- Vključenost v izobraževanje
Metodološki list
- Zadovoljstvo z življenjem
Metodološki list
- Zaupanje institucijam in drugim ljudem
Metodološki list
  
Peta prioriteta: Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja
Metodološki listi
- Energetska intenzivnost
Metodološki list
- Obnovljivi viri energije
Metodološki list
- Emisijsko intenzivne industrije
Metodološki list
- Delež cestnega v blagovnem prometu
Metodološki list
- Intenzivnost kmetovanja
Metodološki list
- Intenzivnost poseka lesa
Metodološki list
- Komunalni odpadki
Metodološki list
- Indeks starostne odvisnosti
Metodološki list
- Stopnja rodnosti
Metodološki list
- Selitveni koeficient
Metodološki list
- Medregionalne razlike v BDP
Metodološki list
- Medregionalne razlike v brezposlenosti
Metodološki list
- Izdana gradbena dovoljenja
Metodološki list
- Poraba gospodinjstev za kulturo
-
  

Literatura in viri

 

Priloge

  1. Poskus modelske ocene razvoja Slovenije z izbranimi kazalniki

  2. Podatkovna priloga