Kratke analize


Kratke analize

Učinek prevzema evra na inflacijo v Sloveniji

Inflacija v Sloveniji se je od leta 2002 občutno znižala. Vzdržno zniževanje inflacije in stabilna rast cen v letu 2006 sta bili posledica usklajenega delovanja politik Banke Slovenije in vlade.

V razmerah cenovne stabilnosti je Slovenija januarja 2007 prevzela evro. Kot pristopnica v drugem krogu je Slovenija izkoristila izkušnje in dobre prakse drugih držav evro območja ob menjavi valut. Med ukrepi, ki sta jih Vlada in Banka Slovenije sprejeli za zagotovitev nemotenega prehoda na evro, sta pomembna zlasti dvojno označevanje cen, ki je bilo uvedeno devet mesecev pred prevzemom evra, ter informacijska kampanja, namenjena seznanitvi širše javnosti z možnimi tveganji v procesu menjave valut.

S tem je bila zagotovljena stabilnost cen v mesecu pred prevzemom evra in neposredno po njem. V zadnjih treh mesecih je povprečna inflacija ostala na ravni 2,5 %, medtem ko je medletna inflacija novembra znašala 2,3 %, v februarju pa se je znižala na 2,1 %. Prevzem evra ni povzročil spremembe splošnega nivoja cen, občutneje pa je vplival na povišanje cen v nekaterih skupinah indeksa cen življenjskih potrebščin (CPI), zlasti v skupini gostinskih storitev.

Na podlagi analiz časovnih vrst vseh cen, vključenih v CPI, ocenjujemo, da je celotni učinek prevzema evra na cene v Sloveniji znašal 0,24 odstotne točke in je tako med najmanjšimi v primerjavi z ostalimi državami evrskega območja. Ker bo za dokončno oceno učinka prevzema evra na cene potrebna analiza daljše časovne serije, je potrebno rezultate te analize, ki temelji na omejeni seriji podatkov, interpretirati kot začasne.

Študija v celoti