Kratke analize


Kratke analize

Plačilna sposobnost poslovnih subjektov v Sloveniji

Desetletje okrevanja slovenskega gospodarstva, ki je večinoma že nadomestilo izgube iz finančno-gospodarske krize v letih 2008-2009, je v začetku leta 2020 doletela nova kriza, ki jo je povzročila epidemija Covid-19 in je zaostrila likvidnostne razmere v gospodarstvu. Plačilna sposobnost poslovnih subjektov se je po večini razpoložljivih kazalnikov v zadnjih letih izboljševala, tako glede števila neplačnikov, kot tudi višine neplačanih zneskov. Krajšali so se roki neplačil, dolgoročne neplačane obveznosti pa so še vedno ostajale visoke. S poboti se je zmanjševala medsebojna zadolženost poslovnih subjektov, v letu 2019 se je zmanjšalo število začetih stečajnih postopkov in osebnih stečajev. Državi je v letošnjem letu s številnimi sistemskimi ukrepi, uvedenimi med krizo, zaenkrat uspelo preprečiti najhujše gospodarske posledice, vendar so se ob tem bistveno spremenile navade potrošnikov, ki bodo vplivale na obseg poslovanja in preživetje posameznih gospodarskih panog. Posledice so občutne v skoraj vseh dejavnostih, najbolj pa v tistih, kjer je hitra prilagoditev razmeram najtežja: storitvenih dejavnostih, gostinstvu, prometu, gradbeništvu, kulturi in razvedrilu. Zmanjšanje prometa poslovanja ima negativen vpliv na kazalnike zadolženosti, posledično pa to vpliva na slabšo plačilno sposobnost in povečanje zapadlih obveznosti.