Kratke analize


Kratke analize

Ocena uspešnosti napovedi UMAR in drugih institucij ob upoštevanju časa objave - kratka analiza

Ocene za daljše časovno obdobje kažejo visoko zanesljivost UMAR pri napovedovanju realne gospodarske rasti in povprečne letne inflacije. V obdobju 2002–2017 je pri napovedih realne gospodarske rasti v povprečju najmanjše napake naredil UMAR, sledita mu Banka Slovenije in Evropska komisija, ki sta podobno uspešni. Pri napovedih povprečne letne inflacije so bile prav tako v povprečju najmanjše napake UMAR, sledi pa mu Banka Slovenije. Pri oceni uspešnosti napovedovanja smo uporabili novo metodo, ki omogoča bolj nepristransko ocenjevanje, saj je iz nje statistično izločen vpliv časa objav napovedi. Na splošno namreč velja, da so napovedi, ki so objavljene kasneje, praviloma bolj točne od tistih, objavljenih prej, saj je nabor informacij bistveno širši.