Kratke analize


Kratke analize

Ekološki odtis Slovenije in EU v obdobju 2000–2016

Ekološki odtis, ki ga Omrežje za globalni ekološki odtis (Global Footprint Network) izračunava kot primerjavo med človekovim povpraševanjem po naravi in zmožnostjo njene regeneracije, je sintezni kazalnik trajnosti. V Strategiji razvoja Slovenije, kjer je odtis naveden kot eden izmed kazalnikov uspešnosti doseganja trajnostnega razvoja, je postavljen cilj, da se do leta 2030 zniža za petino. Zadnji izračuni za leti 2015 in 2016 kažejo, da se je obremenjevanje okolja v tem obdobju v Sloveniji povečalo, zato bo v prihodnje za doseganje zastavljenega cilja potrebno intenzivnejše ukrepanje.