Novice


Novice

Ekonomsko ogledalo: Lani izboljšani poslovni rezultati in nadaljnje razdolževanje podjetij; v prvem četrtletju nadaljevanje ugodnih gibanj na trgu dela

Ob nadaljnji rasti gospodarske aktivnosti v Sloveniji v prvem letošnjem četrtletju se še naprej izboljšujejo tudi razmere na trgu dela. Število delovno aktivnih se je ponovno povečalo v večini dejavnosti zasebnega sektorja, kjer so zabeležili tudi precejšnjo rast plač. Na Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj v zadnjem Ekonomskem ogledalu analiziramo tudi poslovne rezultate podjetij, ki so se lani drugo leto zapored precej izboljšali, ponovno sta se znižali tudi njuna zadolženost in prezadolženost.

V prvem četrtletju se je rast gospodarske aktivnosti v evrskem območju okrepila na 0,6 %. H gospodarski rasti je največ prispevalo domače povpraševanje, predvsem zasebna potrošnja in investicije. Kazalniki razpoloženja za drugo četrtletje nakazujejo umirjanje rasti BDP v evrskem območju. OECD v najnovejši napovedi, podobno kot druge mednarodne institucije, od jeseni ni pomembneje spremenil pričakovanj glede gospodarske rasti v evrskem območju za letos (1,6 %) in prihodnje leto (1,7 %).

Gospodarska aktivnost v Sloveniji se je v prvem v primerjavi s predhodnim četrtletjem povečala za 0,5 %. Glavni dejavnik rasti BDP je ostala rast izvoza, spodbujena z ugodnim tujim povpraševanjem ob ohranjanju ugodnega konkurenčnega položaja menjalnega sektorja (več glej goo.gl/G0DiUp).

Na trgu dela se razmere še naprej izboljšujejo. Število delovno aktivnih se je v prvem četrtletju še povečalo. Do nadaljnje rasti je prišlo v večini dejavnosti zasebnega sektorja, najbolj v trgovini, prometu, gostinstvu in predelovalnih dejavnostih. Število registriranih brezposelnih se je ob okrepljenem odlivu v zaposlitev in manjšem prilivu v brezposelnost tudi maja nadalje opazneje zmanjšalo. Konec meseca je bilo registriranih brezposelnih 102.289 oseb oz. 9,0 % manj kot pred letom.

Medletna rast plač je bila v prvem četrtletju najvišja v zadnjih petih letih. K temu je prispevalo precejšnje povišanje plač v zasebnem sektorju v zadnjih dveh četrtletjih, predvsem zaradi izplačil, povezanih z uspešnim poslovanjema družb. Na medletno rast v javnem sektorju pa so vplivala decembrska napredovanja v sektorju država; v prvem četrtletju pa so se plače ohranile na doseženi ravni.

Zmanjševanje obsega kreditov domačim nebančnim sektorjem se upočasnjuje, obseg kreditov gospodinjstvom pa se povečuje. Narašča tudi zadolževanje podjetniškega sektorja v tujini. Delež nedonosnih terjatev se še znižuje, konec marca je znašal 8,2 % celotne izpostavljenosti bančnega sistema. Ročnostna struktura vlog se je še poslabšala, saj se krepijo predvsem vloge čez noč.

Javnofinančni primanjkljaj po denarnem toku je bil v prvem četrtletju nižji kot v enakem obdobju lani. Prihodki so bili ob nadaljevanju rasti BDP in višji masi plač medletno nekoliko višji, kljub nižjim prilivom iz proračuna EU. Odhodki pa so bili nižji, predvsem zaradi začetka izvajanja nove finančne perspektive EU in s tem povezanih nižjih izdatkov za investicije ter nižjih plačil v proračun EU.

Izboljšani rezultati gospodarskih družb (podjetij)

Poslovni rezultati gospodarskih družb so se v letu 2015 drugo leto zapored precej izboljšali. Neto čisti dobiček je v lanskem letu znašal 1,6 mrd EUR in je zaostal le za izjemno visokimi ravnmi, doseženimi pred krizo v letih 2006 in 2007. K izboljšanju sta ponovno prispevali obe glavni komponenti poslovnega rezultata: nadalje se je zvišal neto dobiček iz poslovanja, hkrati pa je močno upadla izguba iz financiranja. Na dobiček iz poslovanja so še zlasti ugodno vplivali rastoči prihodki od izvoza in zmanjšani stroškovni pritiski, povezani tudi z nizkimi cenami surovin. Padec izgube iz financiranja pa je povezan tudi z razdolževanjem v podjetniškem sektorju, ki poteka od leta 2010. Sprva je izviralo iz prenehanja poslovanja prezadolženih družb, od leta 2012 pa je predvsem rezultat zmanjševanja bančnega dolga obstoječih družb. Analiza kaže, da se je sposobnost podjetij za odplačevanje dolgov izraziteje izboljšala v zadnjih treh letih.