Delovni zvezki


Delovni zvezki

J. Pečar: Kako živimo v regijah

Delovni zvezek prikazuje kazalnike blaginje na ravni slovenskih statisticnih regij. Pri tem je upoštevana metodologija OECD za merjenje regionalne blaginje. Blaginja je izmerjena s 14 kazalniki na devetih podrocjih blaginje. Podrocja blaginje so razdeljena v tri skupine. V prvo skupino so vkljuceni kazalniki, ki so povezani z (i) materialnimi pogoji življenja (dohodek, zaposlitev, stanovanje/bivanje), v drugi skupini so kazalniki, ki vplivajo na (ii) kakovost življenja (zdravje, izobrazba, okolje, varnost, vkljucenost v družbo in dostopnost do storitev), v tretji skupini pa so kazalniki (iii) subjektivne blaginje (socialni kapital in zadovoljstvo z življenjem). Na koncu so kazalniki združeni še v sestavljeni kazalnik blaginje. V delovnem zvezku so rezultati analize prikazani tako po podrocjih blaginje kot tudi po regijah.

Celotna publikacija