Delovni zvezki


Delovni zvezki

B. Bratuž Ferk, T. Čelebič, H. Mervic, J. Pečar, M. Perko, A. Selan, U. Sodja: Pregled stanja na izbranih področjih z vidika razlik med spoloma v Sloveniji

Delovni zvezek prikazuje razlike med ženskami in moškimi na področjih: prebivalstvo, izobraževanje, trg dela, pokojnine in procesi odločanja. Med prebivalci Slovenije je nekaj več kot polovica žensk, saj živijo dlje. Ženske dosegajo pri izobraževanju večinoma boljše rezultate in so bolj izobražene. Njihov položaj na trgu dela je slabši (nižja stopnja delovne aktivnosti, višja stopnja brezposelnosti in nižje plače), čeprav so razlike med spoloma manjše kot v povprečju EU.Moški v Sloveniji opravijo več ur plačanega dela na teden, ženske več ur neplačanega dela. Starševski dopust koristi malo očetov. Ženske imajo manj delovne dobe kot moški in prejemajo nižje pokojnine. Zastopanost žensk v procesih odločanja (gospodarstvo, Banka Slovenije, politika) se je povečala, vendar je na številnih področjih še vedno nižja od 40 %. Razlike med ženskami in moškimi se kažejo tudi na ravni regij.

Publikacija v celoti

Statistična priloga