Novice


Novice

Visoka gospodarska rast v prvem četrtletju 2007 spodbujena z naložbami in izvozom

Po podatkih SURS je bila v prvem četrtletju 2007 gospodarska rast v Sloveniji 7,2-odstotna, kar potrjuje ugotovitve Urada RS za makroekonomske analize in razvoj o nadaljevanju visoke konjunkture. Spodbudila sta jo močna investicijska aktivnost in ponovno nekoliko okrepljena rast izvoza. Ugodna so bila tudi gibanja na področju zaposlovanja, saj se je skupna zaposlenost povečala za 2,4 %, in sicer najbolj v gradbeništvu, poslovnih storitvah in po petih letih upadanja tudi v predelovalni dejavnosti.

Danes objavljeni podatki SURS o visoki gospodarski rasti v prvem četrtletju potrjuje Umarjeve ugotovitve o nadaljevanju visoke konjunkture, ki smo jih oblikovali že na osnovi razpoložljivih tekočih podatkov. V prvem četrtletju 2007 se je rast bruto domačega proizvoda še pospešila, saj se je na medletni ravni realno povečal za 7,2 %, v primerjavi s predhodnim četrtletjem pa za 2,2 % (desezonirano). Na hitrejšo rast so poleg mednarodne konjunkture, ki je omogočila nekoliko okrepljeno rast izvoza, vplivali tudi domači dejavniki, ki so prispevali k 21,6-odstotni rasti investicij v osnovna sredstva. Med investicijami v osnovna sredstva so najhitreje naraščale investicije v gradnjo avtocest (34,3 %), saj so ugodne vremenske razmere omogočile pospešeno realizacijo načrtovanih projektov. Nadaljevala se je tudi visoka rast investicij v gradnjo stanovanj (18,1 %), prav tako dodatno spodbujena s pozitivnim vplivom vremena. Predvsem ugodna poslovna klima pa je vplivala tudi na visoko rast investicij v stroje in opremo (10,8 %). Rast zasebne potrošnje je po podatkih za prvo četrtletje še naprej zmerna (3,4 %), rast državne potrošnje pa je bila skromnejša (2,2 %).

Na ponudbeni strani so se ugodni vplivi mednarodnega okolja odrazili na pospešeni rasti industrijske proizvodnje predelovalnih dejavnosti, kjer se je dodana vrednost povečala za kar 10,9 %, prvič po petih letih se je v tej dejavnosti povečalo tudi število zaposlenih. Najvišjo rast pa je dosegla dejavnost gradbeništva (28,9 %), kjer se je tudi najbolj povečalo število zaposlenih. Med storitvenimi dejavnostmi so tržne storitve rasle bistveno hitreje kot netržne, najvišje rasti so dosegle dejavnost finančnega posredništva, prometa, skladiščenja in zvez ter poslovnih storitev. Struktura rasti zaposlenosti kaže, da so gibanja na trgu dela v veliki meri sledila konjunkturnim gibanjem.

Janez Šušteršič , direktor Urada za makroekonomske analize in razvoj, je pri tem poudaril: »Menim, da je gospodarska rast zasnovana na zdravih temeljih, to je na izvozu in naložbah, prav tako pa nismo zaznali, da bi povzročala povečane pritiske na rast cen.«

Umar je že ob pripravi pomladanske napovedi pričakoval, da bo gospodarska rast letos najmočnejša v prvem četrtletju. Po zagotovilih direktorja bodo danes objavljene podatke v naslednjih dneh še podrobneje preučili tudi z vidika uresničevanja napovedi, zaenkrat pa menijo, da odstopanja od pričakovanj še niso tolikšna, da bi bila potrebna sprememba veljavne pomladanske napovedi o 4,7-odstotni gospodarski rasti v letu 2007.

Back