Novice


Novice

Urad za makroekonomske analize in razvoj napoveduje nadaljevanje ugodnih gospodarskih gibanj tudi v letu 2007

UMAR je na današnji seji vlade predstavil pomladansko napoved. V letu 2007 na Uradu pričakujejo nadaljevanje ugodnih gospodarskih gibanj v stabilnem makroekonomskem okolju in 4,7-odstotno gospodarsko rast, kar je več kot je Urad napovedal v jesenski napovedi. Okvir makroekonomskih politik naj bi tudi letos zagotavljal stabilno rast cen, povprečna inflacija bo znašala 2,2 %. Nadaljevala se bo rast zaposlenosti (0,9 %), realna rast bruto plač pa bo nekoliko višja (2,9 %).

UMAR je na današnji seji vlade predstavil pomladansko napoved. V letu 2007 na Uradu pričakujejo nadaljevanje ugodnih gospodarskih gibanj v stabilnem makroekonomskem okolju in 4,7-odstotno gospodarsko rast, kar je več kot je Urad napovedal v jesenski napovedi. Okvir makroekonomskih politik naj bi tudi letos zagotavljal stabilno rast cen, povprečna inflacija bo znašala 2,2 %. Nadaljevala se bo rast zaposlenosti (0,9 %), realna rast bruto plač pa bo nekoliko višja (2,9 %).

Urad RS za makroekonomske analize in razvoj je danes predstavil glavne ugotovitve pomladanske napovedi. V napovedih, ki jih UMAR objavi dvakrat letno, so predstavljene analitične utemeljitve gospodarskih gibanj, ki vključujejo kratkoročno konjunkturno analizo in napoved makroekonomskih agregatov za tekoče in prihodnji dve leti.

Na UMAR ocenjujejo, da je bila struktura visoke gospodarske rasti, ki je bila v letu 2006 nad pričakovanji, z razvojnega vidika ugodna, saj je temeljila predvsem na izvozu in investicijah. Na rast izvoza je pozitivno vplivalo izboljšanje mednarodne konjunkture, na rast investicij, ki so bile tudi glavni razlog za pospešitev rasti bruto domačega proizvoda v letu 2006, pa kombinacija različnih dejavnikov, predvsem je bil močan pospešek rasti gradnje avtocest. Konjunkturne vplive, ki so imeli najmočnejši učinek na gospodarsko rast in zaposlovanje, so v preteklem letu dopolnjevali tudi pozitivni vplivi davčnih sprememb, ukrepi ekonomskih politik, v prvi vrsti usmerjeni v izpolnjevanje pogojev za prevzem evra, pa so zagotavljali stabilno makroekonomsko okolje. Okrepljena gospodarska aktivnost se je odražala tudi v več kot enoodstotni rasti zaposlenosti.

Na Uradu za makroekonomske analize in razvoj v pomladanski napovedi ugotavljajo, da se bo tudi v letu 2007 ohranila nadpovprečno visoka gospodarska rast, ki bo temeljila predvsem na izvoznem povpraševanju, naložbena dejavnost se bo po izjemnem lanskem letu nekoliko umirila, rast zaposlenosti in plač pa bo omogočila nekoliko hitrejšo rast zasebne potrošnje. Dr. Janez Šušteršič, direktor UMAR, je ob tem pojasnil, da »bodo letos poleg nadaljnje visoke rasti tujega povpraševanja na gospodarsko rast vplivali tudi učinki sprememb davčne zakonodaje, ki je stopila v veljavo s 1.1.2007.«

V letu 2007 na Uradu pričakujejo zmerno rast zaposlenosti in višjo realno rast bruto plač. Na področju zaposlovanja pričakujejo nadaljnje pozitivne vplive postopnega zmanjševanja davka na izplačane plače, ki odpira tudi več možnosti za hitrejše zaposlovanje kadrov z visoko izobrazbo. Rast plač se bo po ocenah Urada v primerjavi z letom 2006 okrepila, v največji meri zaradi višje rasti plač v javnem sektorju, predvsem v povezavi z uveljavitvijo novega plačnega sistema, ki bo postopno odpravil nesorazmerja, deloma pa tudi s povečanim obsegom dela zaradi priprav na predsedovanje Evropski uniji. V zasebnem sektorju naj bi rast plač ostala na podobni ravni kot v preteklem letu.

Zaradi ukrepov makroekonomskih politik, ki bodo tudi v prihodnjem obdobju zagotavljali stabilno okolje, na Uradu ne pričakujejo povečanih pritiskov na inflacijo s strani fiskalne politike ali stroškov dela. Gibanja cen v prvih treh mesecih letošnjega leta kažejo, da uvedba evra ni povzročila dviga splošne ravni cen , kar je predvsem rezultat usklajenega delovanja makroekonomskih politik in sprejetih ukrepov na področju dvojnega označevanja cen, neformalnega nadzora cen ter informiranja potrošnikov.

V prihodnjih letih bo gospodarska rast v veliki meri odvisna od nadaljnjega izvajanja reformnih ukrepov in predvidenih infrastrukturnih projektov. Dr. Janez Šušteršič, direktor UMAR, je pojasnil, da »se bo o b upoštevanju sprejetih ukrepov ekonomskih politik in predvidenega umirjanja mednarodne konjunkture, gospodarska rast po letu 2007 ustalila med 4 % in 4,5 %. To kaže na povečanje dolgoročne sposobnosti slovenskega gospodarstva za rast, saj smo doslej potencialno rast slovenskega gospodarstva ocenjevali na ravni med 3,5 % in 4 %«. Za skok gospodarske rasti na raven prek 5 % v prihodnjih letih, ki je predvidena v vladnih strateških dokumentih, pa bi se moral po ocenah Urada za makroekonomske analize in razvoj, tempo sprememb v primerjavi s preteklimi leti še pospešiti, zlasti na področju reform trga dela, vlaganj v raziskave in razvoj ter krepitve inovacijskih dejavnosti.

Back