Novice


Novice

Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2022: občutnejše umirjanje gospodarske rasti, velika negotovost zaradi razmer na energetskih trgih

Napoved smo pripravili v razmerah velike negotovosti, povezane predvsem z razmerami na energetskih trgih, ki se z nadaljevanjem vojne v Ukrajini zaostrujejo in vplivajo na poslabšanje gospodarskih obetov v naših najpomembnejših trgovinskih partnericah. Za letos v Jesenski napovedi na Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) predvidevamo 5-odstotno rast BDP, kar je za 0,8 o. t. več kot smo napovedali spomladi, predvsem zaradi višje rasti zasebne potrošnje in visokega prispevka spremembe zalog v prvi polovici leta. V drugi polovici leta pričakujemo umirjanje v izvoznem delu gospodarstva, na kar nakazuje poslabševanje kazalnikov zaupanja v poletnih mesecih, prav tako se od pomladi slabšajo napovedi mednarodnih institucij. Predvsem zaradi zmanjševanja kupne moči prebivalstva v razmerah visoke inflacije pričakujemo tudi upad zasebne potrošnje. Ob veliki negotovosti, visokih cenah in rastočih obrestnih merah tudi ne predvidevamo močnejše krepitve skupnih investicij, kljub nadaljnji rasti državnih in stanovanjskih investicij. Za leto 2023 pričakujemo 1,4-odstotno rast BDP, ki bo v veliki meri izhajala iz gibanj v drugi polovici leta. V prvi polovici naslednjega leta bosta dodana vrednost predelovalnih dejavnosti in blagovni izvoz namreč še pod vplivom šibkejše rasti tujega povpraševanja, zmanjšane porabe plina in še vedno visokih cen. Ob predvideni, ponovno nekoliko višji, rasti v trgovinskih partnericah, kot izhaja iz trenutno prevladujočih napovedi mednarodnih institucij, bi v drugi polovici leta v tem delu gospodarstva sledilo okrevanje. Rast zasebne potrošnje bo v povprečju leta bistveno nižja kot letos, zaradi vpliva inflacije na kupno moč in previdnosti pri potrošnji nenujnih dobrin in storitev. Tudi investicijska aktivnost zasebnega sektorja bo ostala zadržana, pozitivno pa bodo na raven investicijske aktivnosti vplivale državne investicije. Inflacija naj bi se, kljub predvideni upočasnitvi, do konca letošnjega leta ohranila na visoki ravni in se prihodnje leto v povprečju leta gibala okrog 6 %, s postopnim zniževanjem proti koncu leta. Naraščanje zaposlenosti in upadanje brezposelnosti se bosta do konca letošnjega leta nadaljevala, v prihodnjem letu pa pričakujemo precej manjšo intenzivnost zaposlovanja, ki se bo predvidoma okrepila v drugi polovici leta. Negotovost v mednarodnem okolju je velika, tveganja za uresničitev napovedi pa pretežno negativna ter še naprej močno odvisna od poteka vojne v Ukrajini in razmer na energetskih trgih, pa tudi globalnih epidemičnih razmer. Zaostrovanje energetskih razmer in močnejša recesija v Nemčiji ter drugih pomembnih trgovinskih partnericah bi vplivali na nižjo rast gospodarske aktivnosti v Sloveniji, ki bi v primeru nižje rasti BDP v evrskem območju (za od 2 do 2,5 odstotne točke glede na osnovni scenarij) stagnirala oziroma se nekoliko skrčila.

 

V Jesenski napovedi UMAR, ki smo jo pripravili v začetku septembra, za letos predvidevamo 5-odstotno rast BDP. »Gospodarska rast bo za 0,8 o. t. višja kot smo predvidevali spomladi, predvsem zaradi višje rasti zasebne potrošnje v prvi polovici leta,« je najnovejšo napoved komentirala direktorica UMAR Maja Bednaš. »Do konca leta pa pričakujemo občutnejše umirjanje rasti gospodarske aktivnosti, na kar že nakazuje poslabševanje kazalnikov zaupanja v poletnih mesecih in poslabševanje obetov za zadnje četrtletje,« je še dodala. 

Trošenje gospodinjstev v prvi polovici leta je ob visoki ravni zaposlenosti spodbujala predvsem potrošnja osebnih in s turizmom povezanih storitev, tudi v povezavi z unovčevanjem turističnih bonov in vladnih ukrepov za blaženje posledic draginje. Se je pa zasebna potrošnja v drugem četrtletju že tekoče zmanjšala kot posledica upadanja kupne moči gospodinjstev, poslabšanih pričakovanj ter velike negotovosti. Zaupanje potrošnikov se poslabšuje že od maja in za drugo polletje nakazuje nadaljevanje upada potrošnje za trajne dobrine, ob nadaljevanju bolj racionalnega in varčnega obnašanja potrošnikov pa tudi upad potrošnje živil in pijač. Rast investicij ostaja v okviru pomladanskih pričakovanj, nižja pa bo rast v izvoznem delu gospodarstva. Investicije poslovnega sektorja poleg velike negotovosti med drugim omejujeta naraščanje cen investicijskih dobrin in gradbenega materiala ter dvigovanje obrestnih mer. Pozitiven pa bo vpliv državnih in stanovanjskih investicij. Medletni rasti blagovnega izvoza in predelovalnih dejavnosti se umirjata še izraziteje kot domača potrošnja. Izvozna gibanja pomembno zaznamujejo upočasnjevanje rasti gospodarske aktivnosti v naših glavnih trgovinskih partnericah ter že dalj časa trajajoče motnje v dobavnih verigah in rastoči stroški, kar je vojna v Ukrajini še zaostrila. Predelovalne dejavnosti bodo ob predvidenem umirjanju izvoznih naročil zlasti v zadnjem četrtletju tudi pod močnim vplivom zmanjšane porabe plina in elektrike ter visokih cen. V drugi polovici leta prav tako pričakujemo upočasnitev rasti storitvene menjave. 

»V naslednjem letu se bo gospodarska rast, predvsem zaradi zaostrenih razmer v prvi polovici leta, občutno umirila (na 1,4 %), ob predvideni ponovno nekoliko višji rasti v trgovinskih partnericah pa bi v drugi polovici leta sledilo okrevanje,« je pojasnila Maja Bednaš. Otežen dostop do energentov ter posledična negotovost in zviševanje cen, vpliv visoke inflacije na kupno moč gospodinjstev, motnje v dobavnih verigah in zaostreni pogoji financiranja zaradi normalizacije denarne politike bodo vplivali na gospodarsko aktivnost v evropskih državah, izraziteje v prvi polovici naslednjega leta. Dodana vrednost predelovalnih dejavnosti in blagovni izvoz bosta tako ostala pod vplivom šibkejše rasti tujega povpraševanja, zmanjšane porabe plina in še vedno visokih cen, nato bi v odsotnosti šokov v mednarodnem okolju sledilo okrevanje. Rast zasebne potrošnje bo v povprečju leta bistveno nižja kot letos, na to bodo vplivale še vedno visoke cene, ki bodo omejevale kupno moč, ter previdnost pri potrošnji za nenujne dobrine in storitve. Tudi investicijska aktivnost zasebnega sektorja bo ostala zadržana, saj bodo še naprej prisotne negotovost, visoke cene investicijskih dobrin in gradbenega materiala ter rast obrestnih mer. Podobno kot letos pa bodo pozitivno na raven investicijske aktivnosti vplivale državne investicije, spodbujene s sredstvi EU. Okrevanje izvoznega dela gospodarstva bi leta 2024 poleg višje zasebne potrošnje vplivalo na pospešitev gospodarske rasti na 2,6 %, rast investicijske aktivnosti pa se bo umirila, ključen bo iztek finančne perspektive 2014–2020, zato se bodo državne investicije znižale.
 

 

Zaposlenost bo letos znatno višja kot lani, brezposelnost pa nižja. Prihodnje leto ob nižji gospodarski rasti pričakujemo bistveno manj intenzivno rast zaposlovanja in skromen upad brezposelnosti. Poleg gospodarskih razmer bodo na to vplivale tudi težave z razpoložljivostjo delovne sile ob demografskih gibanjih, ki zmanjšujejo obseg prebivalstva v starosti 15–64 let. Realna povprečna bruto plača bo letos zaradi visoke inflacije in predvsem visoke lanske osnove v javnem sektorju upadla, proti koncu obdobja napovedi pa se bo postopoma okrepila. Omejitve pri pridobivanju ustreznih kadrov in predvidena rast minimalne plače v začetku prihodnjega leta bosta rast zvišali predvsem v zasebnem sektorju, v javnem pa bo na rast vplival zlasti dogovor s sindikati. 

Inflacija se je do jeseni stopnjevala, rast cen življenjskih potrebščin je bila avgusta 11-odstotna in je bila široko osnovana, k njej pa so največ prispevali energenti in hrana. Ob okrepljenem povpraševanju, težavah v dobavnih verigah in pomanjkanju delovne sile ter povezanih pritiskih na rast plač, zlasti v nekaterih storitvenih dejavnostih, se je okrepila tudi rast cen neenergetskega industrijskega blaga in storitev. V nadaljevanju leta pričakujemo upočasnitev rasti cen življenjskih potrebščin, na kar bodo vplivali predvsem sprejeti ukrepi za blaženje posledic visokih cen energentov, visoka lanska osnova in tudi predvideno zmanjšanje trošenja gospodinjstev. Vse to bo vplivalo na 8,9-odstotno povprečno rast cen življenjskih potrebščin v letu 2022, ki se bo leta 2023 znižala na 6 %. Ob predpostavki umirjanja cenovnih pritiskov naj bi se inflacija šele konec leta 2024 približala dvema odstotkoma.

Negotovost v mednarodnem okolju ostaja velika, tveganja za napoved so pretežno negativna ter še naprej močno odvisna od poteka vojne v Ukrajini in razmer na energetskih trgih, pa tudi epidemičnih razmer. »Popolna zaustavitev dobave ruskega plina evropskim državam bi povišala cene energentov in vodila v izrazitejšo racionalizacijo, kar bi negativno vplivalo zlasti na industrijo, prizadelo pa bi tudi druge dejavnosti. Zaradi odvisnosti slovenskega gospodarstva od zunanjih dejavnikov, še posebej dostopnosti in cen energentov ter tujega povpraševanja, bi se v primeru zaostritve gospodarskih in energetskih razmer tudi obeti za Slovenijo, predvsem v letu 2023, poslabšali,« je o posledicah zaostritev razmer na področju oskrbe z energenti povedala Maja Bednaš. V kolikor bi do tega prišlo že letos ali v zimskih mesecih, bi bil učinek močnejši zaradi pritiska vhodnih stroškov energije in/ali dodatnih omejitev pri proizvodnji, saj na kratek rok hitro nadomeščanje ruskega plina v velikem obsegu ni mogoče. V primeru nižje rasti BDP v evrskem območju za od 2 do 2,5 odstotne točke zaradi zaostrovanja energetskih razmer bi bila tudi gospodarska rast v Sloveniji nižja od predvidene v osnovnem scenariju, in sicer za od 1,5 do 2 odstotnih točk. Višja bi bila tudi inflacija, kar bi lahko vodilo k hitrejšemu zaostrovanju monetarne politike.

Back