Grafi tedna


Grafi tedna

Grafi tedna od 11. do 15. novembra 2019: tekoči račun plačilne bilance, plače in gradbeništvo

Presežek tekočega računa plačilne bilance se je ob umirjanju rasti v mednarodnem okolju v zadnjih dvanajstih mesecih znižal. Rast plač presega lansko, kar je predvsem odraz višje rasti plač v sektorju država, poleg tega pa tudi ugodnih gospodarskih razmer, pomanjkanja delovne sile, v manjši meri pa tudi dviga minimalne plače v začetku leta. Aktivnost v gradbeništvu se je še znižala, kazalniki pričakovanih gibanj v naslednjih mesecih pa so se nadalje izboljšali.

Presežek tekočega računa plačilne bilance se je septembra znižal in je bil v zadnjih dvanajstih mesecih (5,5 % ocenjenega BDP) medletno nižji. V primerjavi s prejšnjim dvanajstmesečnim obdobjem je k nižjemu presežku največ prispeval nižji blagovni presežek, kar pripisujemo predvsem umirjanju rasti v mednarodnem okolju. K medletno nižjemu presežku tekočega računa je prispeval tudi višji neto odliv sekundarnih dohodkov, ki je predvsem odraz višjih vplačil sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost in bruto nacionalnega dohodka. Neto odlivi primarnih dohodkov so ostali na podobni ravni kot leto prej. Storitveni presežek pa je bil višji, predvsem zaradi višjega presežka v menjavi transportnih in gradbenih storitev ter višjih neto prihodkov od potovanj.

Rast plač letos višja kot lani. V prvih devetih mesecih je bila rast 4,3-odstotna, v enakem obdobju lani pa 3,4-odstotna. Višja rast je predvsem odraz višje rasti plač v sektorju država zaradi višjega vrednotenja večine delovnih mest, dogovorjenega konec lanskega leta, in napredovanj, v manjši meri pa tudi dviga minimalne plače. Ob razmeroma visoki rasti gospodarske aktivnosti in pomanjkanju ustrezne delovne sile se nadaljuje tudi rast plač v zasebnem sektorju, na katero je tudi vplival dvig minimalne plače v začetku leta. Plače so se tako najbolj povišale v dejavnostih z visokim pomanjkanjem delovne sile in z velikim deležem prejemnikov minimalne plače (v drugih raznovrstnih dejavnostih, gostinstvu in trgovini).

Vrednost opravljenih gradbenih del se je septembra nadalje znižala. Aktivnost je bila za 8,1 % nižja kot v enakem mesecu lani. Po visoki rasti v začetku leta, ki je bila spodbujena tudi z ugodnimi vremenskimi razmerami, se je vrednost gradbenih del sredi leta znižala. Znižanje je bilo najbolj intenzivno v gradnji nestanovanjskih stavb, kar je povezano s poslabšanimi pričakovanji poslovnega sektorja in njihovo investicijsko aktivnostjo. V gradnji inženirskih objektov je bila umiritev zmernejša, v gradnji stanovanjskih stavb pa se je - ob izrazitih mesečnih nihanjih - aktivnost povečala. Kazalnika zaloge pogodb in novih pogodb v gradbeništvu sta se proti koncu lanskega leta znižala, letos pa se ponovno krepita in sta že presegla lansko raven. Najbolj sta se okrepila v gradnji stanovanjskih in nestanovanjskih stavb, v gradnji inženirskih stavb pa ostajata na podobnih ravneh kot na začetku leta.