Novice


Novice

Ekonomsko ogledalo: V začetku leta ugodne domače gospodarske razmere in rast dohodkov ter trošenja gospodinjstev; nadaljnje umirjanje rasti v mednarodnem okolju

Gospodarske razmere so bile v začetku leta ugodne. Razpoloženje v gospodarstvu od sredine lanskega leta ostaja skoraj nespremenjeno, z izjemo predelovalnih dejavnosti. V tem segmentu se je zaupanje znova poslabšalo zaradi nižjih izvoznih naročil, upočasnitev rasti v naših glavnih trgovinskih partnericah evrskega območja pa je vplivala na znižanje pričakovanj podjetij glede izvoza. Na trgu dela se nadalje znižuje število registrirano brezposelnih, večji razpoložljivi dohodek gospodinjstev, kot posledica rasti plač in socialnih transferjev, pa ugodno vpliva na zasebno potrošnjo. To so ključne ugotovitve Ekonomskega ogledala, ki smo ga danes izdali na Uradu za makroekonomske analize in razvoj.

Začetek leta zaznamuje nadaljevanje ugodnih domačih gospodarskih razmer. Razpoloženje v slovenskem gospodarstvu od sredine lanskega leta ostaja skoraj nespremenjeno. Izjema so bile predelovalne dejavnosti, v katerih se je zaupanje znova poslabšalo zaradi nižjih naročil in izvoznih pričakovanj, ob upoštevanju nadaljnjega upočasnjevanja rasti tujega povpraševanja. Rast aktivnosti v gradbeništvu in v predelovalnih dejavnostih, ki je bila v drugi polovici leta 2018 skromna, se je v začetku leta občutneje okrepila, nadaljevala se je rast prihodkov tržnih storitev in trgovine. V prvem letošnjem mesecu se je okrepila tudi rast izvoza blaga, rast izvoza storitev pa se je umirila, a ostala na visoki ravni. Glede na pričakovana gibanja v glavnih trgovinskih partnericah evrskega območja pa se v nadaljevanju leta pričakuje umirjanje rasti izvoza. Kazalniki razpoloženja in gospodarske klime v teh državah so se namreč v zadnjih mesecih zniževali, kar je med drugim vplivalo tudi na občutno znižanje napovedi mednarodnih institucij za BDP v evrskem območju za leto 2019. Med glavnimi dejavniki nižjih pričakovanj ostaja negotovost glede trgovinskih sporov in izhoda Združenega kraljestva iz EU ter vse bolj očitno umirjanje rasti kitajskega gospodarstva.

Slika: Ugodna gibanja v večini dejavnosti v zaključku leta 2018 in začetku leta 2019

Rast gospodarske aktivnosti se je odrazila tudi na trgu dela, kjer je naraščajoče povpraševanje po delovni sili prispevalo k visoki zaposlenosti in nadaljnjemu znižanju registrirano brezposelnih. Stopnja anketne brezposelnosti se je v zadnjem četrtletju 2018 približala predkrizni ravni. Ob vedno večjem pomanjkanju delovne sile, o čemer poročajo podjetja, se je okrepilo zaposlovanje tujcev, hitrejša je tudi rast plač. Sicer sta na medletno rast plač januarja vplivala tudi dvig minimalne plače in konec leta 2018 dogovorjeni dvig plač v sektorju država.

Okrepljena rast plač, skupaj z rastjo socialnih transferjev, povečuje razpoložljivi dohodek in s tem ugodno vpliva na trošenje gospodinjstev. Ob povečanih sredstvih, ki so bila osnovana tudi na rasti potrošniških kreditov, so gospodinjstva okrepila predvsem nakupe nekaterih trajnih dobrin (osebnih avtov, pohištva in gospodinjskih naprav) ter turističnih storitev doma in v tujini. Rast trošenja gospodinjstev vpliva tako na rast cen blaga kot tudi storitev; medletna inflacija se je zato marca nekoliko povišala, a ostaja na razmeroma nizki ravni.

Presežek tekočega računa plačilne bilance ostaja visok in je v zadnjih dvanajstih mesecih do januarja predvsem posledica rasti storitvenega presežka, zlasti v menjavi transporta in neto prilivih od potovanj, ter manjšega primanjkljaja primarnih dohodkov v povezavi z nižjimi stroški financiranja zunanjega dolga in višjih neto prilivov dohodkov od dela. Po drugi strani se je na medletni ravni blagovni presežek nekoliko znižal, saj se je umiril izvoz večine ključnih proizvodov predelovalnih dejavnosti, še posebej vozil (zaradi izpetja enkratnega dejavnika), obenem pa se je občutno povečala rast uvoza izdelkov za široko potrošnjo.