Novice


Novice

Ekonomsko ogledalo: Ugodna gibanja iz lanskega leta se nadaljujejo tudi na začetku letošnjega leta

Podobno kot v evrskem območju so se tudi v Sloveniji na začetku letošnjega leta kazalniki gospodarske aktivnosti večinoma nadalje izboljšali. Na trgu dela se nadaljujejo ugodna gibanja, število delovno aktivnih se je nadalje povečalo v večini dejavnosti zasebnega sektorja in nekaterih javnih storitvah. Januarja je bila ponovno višja tudi povprečna bruto plača. To so ključne ugotovitve Ekonomskega ogledala, ki so ga danes izdali na Uradu za makroekonomske analize in razvoj (UMAR).

Kratkoročni kazalniki gospodarske aktivnosti v evrskem območju so se na začetku leta nadalje izboljšali, vrednosti kazalnikov zaupanja pa so kljub poslabšanju ostale relativno visoke. Podobno kot druge mednarodne institucije pa je marca tudi ECB znižala svoje napovedi gospodarske rasti v evrskem območju za letošnje in naslednje leto, nižja rast bo predvsem posledica nižje rasti v državah v razvoju, ki slabi obete za izvoz.

Tudi v Sloveniji so se gospodarski kazalniki na začetku leta večinoma nadalje izboljšali. Tuje povpraševanje je prispevalo k nadaljnji rasti izvoza blaga, precej se je povečala tudi proizvodnja predelovalnih dejavnosti. Nadalje raste prihodek v večini tržnih storitev. Ob izboljševanju razmer na trgu dela in krepitvi zasebne potrošnje se je nadaljevala rast v nekaterih segmentih trgovine in storitvah, povezanih s turizmom. Aktivnost v gradbeništvu je ostala nizka, slabi ostajajo tudi obeti za rast. Zaupanje v ostalih dejavnostih nakazuje nadaljevanje postopnega okrevanja aktivnosti v 2016.

Razmere na trgu dela so se na začetku leta nadalje izboljšale. Število delovno aktivnih se je ob krepitvi gospodarske aktivnosti januarja nadalje povečalo, in sicer v večini dejavnosti zasebnega sektorja. Medletno večje je predvsem v predelovalnih dejavnostih, kamor je napotena tudi večina delovno aktivnih iz zaposlovalnih agencij, ter trgovini, prometu in gostinstvu. Od sredine lanskega leta se je rast števila delovno aktivnih nekoliko okrepila tudi v javnih storitvah, kjer je medletno večja predvsem v zdravstvu. Ob nekoliko večjem odlivu v zaposlitev se je število registriranih brezposelnih v prvem četrtletju nadalje zmanjšalo. Konec marca je bilo registriranih brezposelnih 110.226 oseb oz. 6,7 % manj kot marca lani.

Povprečna bruto plača na zaposlenega se je po precejšnji okrepitvi rasti konec lanskega leta januarja še nekoliko zvišala. Po lanski skromni rasti se je nadalje zvišala v zasebnem sektorju, v sektorju država pa je ostala na visoki ravni, doseženi ob koncu leta, in sicer zaradi napredovanja javnih uslužbencev in povečanih nadurnih in izrednih izplačil zaradi povečanega pritoka beguncev in migrantov.

Cene življenjskih potrebščin so marca ostale medletno nižje. Najbolj so k padcu še naprej prispevale nižje cene nafte in drugih energentov. Kljub dolgotrajnemu obdobju padajočih oz. nizkih cen nafte pa na uradu ocenjujejo, da se nižje cene nafte v večji meri še ne prenašajo v druge cene oziroma pogodbena razmerja. Nižje cene trajnega blaga in skromno rast cen poltrajnega blaga, storitev in hrane tako v večji meri povezujemo s procesi notranjega prilagajanja in odsotnostjo nadaljnjih šokov na trgih hrane.

Obseg kreditov domačih nebančnih sektorjev se je na začetku leta nadalje zmanjšal, manjše je bilo neto odplačevanje tujih obveznosti podjetij in bank. Obseg kreditov se je v zadnjih 12 mesecih zmanjšal za 1,7 mrd EUR, brez upoštevanja prenehanja delovanja dveh manjših bank bi po oceni UMAR razdolževanje nebančnih sektorjev ostalo podobno kot pred letom (1,3 mrd EUR). Podjetja in NFI so se tudi januarja v tujini razdolževala, neto razdolževanje bank pa se je upočasnilo. Prirast vlog domačih nebančnih sektorjev se je izrazito upočasnil zaradi znižanja vlog države in manjših prilivov vlog gospodinjstev. Prirast vlog podjetij pa se povečuje.