Okrepljena rast zasebne potrošnje; rastejo predvsem izdatki za trajne dobrine in prosti čas

Zasebna potrošnja v zadnjem letu vidneje okreva in pomembno prispeva h gospodarski rasti, ugotavljamo na UMAR. Ob izboljševanju razmer na trgu dela se povečuje zaupanje potrošnikov, kar se v zadnjem letu odraža zlasti na rasti nakupov tistih dobrin, ki je v krizi najbolj zastala: osebni avtomobili, oprema za stanovanja, komunikacijske in računalniške naprave ter storitve, povezane s preživljanjem prostega časa.

Zasebna potrošnja se v povprečju držav EU povečuje od sredine leta 2013, Slovenija pa se je tem ugodnim gibanjem priključila v letu 2014. V letu 2016 se je rast okrepila in se po zadnjih podatkih nadaljevala tudi ob koncu minulega leta. To na UMAR pojasnjujemo predvsem z večjim razpoložljivim dohodkom ob ugodnih razmerah na trgu dela: višja rast plač in zaposlenosti. Število delovno aktivnih  se je v prvih desetih mesecih 2016 povečalo bolj kot pred letom. Rast je bila ob dobrih poslovnih rezultatih medletno večja v večini dejavnosti zasebnega sektorja. Zaradi sprostitve omejitev pri novem zaposlovanju je bila rast zaposlenosti medletno višja tudi v nekaterih segmentih javnih storitev.

Rast povprečne bruto plače je bila v desetih mesecih 2016 najvišja v zadnjih petih letih, a še vedno precej počasnejša kot pred krizo. V zasebnem sektorju jo povezujemo s krepitvijo gospodarske aktivnosti, v javnem pa predvsem z napredovanji javnih uslužbencev in vrnitvijo plačne lestvice.

Izrazita rast izdatkov za trajne dobrine in nekatere storitve

Struktura potrošnje kaže, da gospodinjstva okoli petino svojih izdatkov namenijo za osnovna živila in pijače, petino pa za ostale netrajne dobrine. Za trajne in poltrajne dobrine namenijo po okoli 10 % in za storitve 40 %.

Rast trošenja gospodinjstev v zadnjem letu izhaja zlasti iz rasti izdatkov za trajne dobrine, kjer visoko rast sicer beležimo že dve leti. Nadaljevala se je predvsem rast izdatkov za nakup osebnih avtomobilov in opreme za stanovanja. V zadnjem letu pa se občutneje krepijo tudi izdatki za poltrajne dobrine (računalniške in telekomunikacijske naprave, obleka, obutev in osebna nega) in storitve, povezane s preživljanjem prostega časa doma in v tujini. Gostinski prihodek, na katerega je poleg večjih izdatkov domačega prebivalstva vplival tudi rekorden obisk tujih turistov, se je v prvih desetih mesecih leta 2016 tako medletno povečal za več kot desetino.

Nadaljevanje pozitivnih trendov na področju potrošnje pričakujemo tudi v prihodnjih četrtletjih. Poleg ugodnih razmer na trgu dela bodo na razpoložljivi dohodek ugodno vplivale tudi spremembe na področju dohodnine. Nadaljevala se bo rast socialnih transferjev, višja bo masa pokojnin. Pozitivna pričakovanja glede prihodnjega gibanja potrošnje nakazuje tudi kazalnik zaupanja potrošnikov, ki je bil v povrečju leta na najvišji ravni od začetka krize. Izboljšujejo se predvsem pričakovanja potrošnikov glede splošnih gospodarskih razmer v državi in finančnega stanja v gospodinjstvih.