Komentar podatka o številu registriranih brezposelnih v letu 2017

V 2017 se je število registriranih brezposelnih zmanjšalo še nekoliko bolj kot leto prej (14,1 %). Njihovo število je v povprečju leta znašalo 88,6 tisoč, kar je primerljivo s predkriznimi leti stabilne gospodarske rasti. Na UMAR ob tem ugotavljamo, da so omenjena gibanja skladna s pričakovanji iz naše Jesenske napovedi.

Ključni razlog za tolikšno zmanjšanje števila brezposelnih je tudi v lanskem letu ostal odliv v zaposlitev. Ponovno se je zmanjšal tudi priliv v brezposelnost, kar je povezano zlasti z manjšim številom potečenih pogodb za določen čas. Pozitivno je k ugodnim trendom prispevalo tudi manjše število iskalcev prve zaposlitve, kar je ob boljših zaposlitvenih priložnostih ob prehodu iz šolanja na trg dela po naši oceni povezano tudi z vplivom demografije. Generacije, ki končujejo šolanje, se namreč zmanjšujejo.

Podobna ugodna gibanja so značilna tudi za večino držav EU. Do občutnega upada brezposelnosti je v zadnjih letih prišlo še posebej v državah, ki jih je kriza nadpovprečno prizadela, med katere spada tudi Slovenija.