Novice


Novice

Komentar podatka o BDP: Gospodarska rast je v letu 2018 ostala visoka

Gospodarska rast je bila lani 4,5-odstotna, proti koncu leta se je nekoliko umirila. K rasti je lani še več kot leto prej prispevalo povečanje domače potrošnje in povezanih dejavnosti. Nadaljevala se je visoka rast investicij, zlasti gradbenih, še nekoliko bolj kot leto prej pa sta se povečali tudi zasebna in državna potrošnja. Ob nadaljnji visoki rasti zaposlenosti ter povečanju plač in socialnih transferjev rast zasebne potrošnje zaradi krepitve varčevanja sicer ostaja zmerna. Upočasnitev rasti v trgovinskih partnericah je vplivala na zmernejšo rast izvozno usmerjenega dela gospodarstva, zato je bila gospodarska rast nižja kot leta 2017. Današnje podatke o rasti BDP bomo na uradu upoštevali pri pripravi Pomladanske napovedi gospodarskih gibanj 2019, ki jo bomo predstavili v drugi polovici marca.

Po podatkih Statističnega urada RS je medletna rast realnega BDP v zadnjem četrtletju ostala visoka (4,1 %), ob sicer nekoliko upočasnjeni četrtletni dinamiki (0,8-odstotna rast glede na predhodno četrtletje, desezonirano). V celotnem letu 2018 je gospodarska znašala 4,5 %, kar je blizu naše jesenske napovedi. Na nekoliko nižjo rast kot leta 2017 (4,9 %) je vplivala predvsem umiritev rasti izvoza, rast domače potrošnje pa je bila še nekoliko višja kot leto pred tem.

Slovenija je lani po rasti BDP (4,6 %, desezonirano) ponovno presegla povprečje EU (1,9 %, desezonirano), potem ko je gospodarska aktivnost v času krize upadla bolj kot v večini evrskih držav.

 »K nadaljevanju lanske visoke rasti je pomembno prispevala domača potrošnja, predvsem zaradi nadaljevanja hitre rasti investicij,« je poudarila Maja Bednaš, v. d. direktorja UMAR. Te so se najbolj povečale v gradbenem segmentu, delno tudi pod vplivom dinamike črpanja EU sredstev, pa tudi lokalnih volitev. Nadaljevala se je tudi rast investicij v opremo in stroje. Na povečanje BDP je ugodno vplivala tudi višja državna potrošnja.

V letu 2018 se je rast potrošnje gospodinjstev nekoliko povečala, a je ob nadaljnji krepitvi varčevanja ostala zmerna. Rast zaposlenosti je bila tudi lani visoka (3,0 %), rast plač pa se je nekoliko povečala (3,4 % v 2018) ob nizki brezposelnosti in pomanjkanju (ustrezne) delovne sile. Slednje je tudi vplivalo na povečano zaposlovanje tujih državljanov, ki je v zadnjem četrtletju prispevalo že več kot polovico k skupni rasti zaposlenosti, povečuje pa se tudi stopnja participacije na trgu dela (t. j. delež delovno sposobnih, ki delajo ali aktivno iščejo zaposlitev).

Rast izvoza in izvozno usmerjenega dela gospodarstva se je v letu 2018 pričela umirjati predvsem zaradi upočasnitve rasti gospodarske aktivnosti v trgovinskih partnericah. Na bolj umirjeno rast industrijske proizvodnje, ki je najbolj vpeta v zunanjo trgovino, je poleg nižje rasti tujega povpraševanja vplivalo tudi izpetje enkratnega učinka uvedbe proizvodnje novega modela osebnega vozila, še pojasnjujemo na UMAR.