Jesenska napoved: Letos in prihodnje leto nadaljevanje široko osnovane gospodarske rasti

Jesenska napoved Urada RS za makroekonomske analize in razvoj za letos predvideva 4,4-odstotno rast bruto domačega proizvoda, v prihodnjem letu pa se bo široko osnovana gospodarska rast nadaljevala (3,9 %). Ključna razloga letošnje pospešitve rasti sta visoka rast izvoza in vpliv dinamike državnih investicij. V prihodnjih letih bodo na gospodarsko rast postopoma vedno bolj vplivali demografski dejavniki, ki se bodo odrazili predvsem v nižji rasti zaposlenosti in posledično razpoložljivega dohodka ter zasebne potrošnje.

»Po pospešku gospodarske aktivnosti v letošnjem letu tudi v 2018 pričakujemo nadaljevanje visokih stopenj rasti,« je napoved povzel Boštjan Vasle, direktor UMAR. Pospešeno rast izvoza spodbuja okrepljena rast tujega povpraševanja ob izboljšanju gospodarskih razmer v večini glavnih trgovinskih partneric. Hkrati s tem se je občutno izboljšala tudi izvozna učinkovitost, ki se sicer povečuje že od leta 2011. Rast izvoza bo ostala visoka tudi v prihodnjem letu, ko pričakujemo podobno rast tujega povpraševanja kot letos in tudi nadaljnje izboljševanje izvozne učinkovitosti.

Domača potrošnja bo tudi v prihodnjem letu ostala pomemben dejavnik rasti

Trošenje gospodinjstev bo še naprej spodbujeno z rastjo razpoložljivega dohodka ob ugodnih razmerah na trgu dela, kar ugodno vpliva na zaupanje potrošnikov. V prihodnjih dveh letih se bo rast zasebne potrošnje sicer postopoma upočasnila, predvsem zaradi pričakovane nižje rasti zaposlenosti. Pričakujemo tudi nadaljevanje rasti investicij. Rast povpraševanja in ugodni pogoji za investiranje (visoki dobički, nizke obrestne mere) bodo podpirali rast investicij v opremo in stroje, ob oživljanju trga nepremičnin pričakujemo tudi rast stanovanjskih investicij. Po lanskem občutnem znižanju, povezanim s prehodom na novo evropsko finančno perspektivo, se bo letos ustavilo padanje državnih investicij, kar se bo odrazilo v znatni okrepitvi skupnih investicij v 2017. V vseh treh letih se bo nadaljevala tudi sicer skromna rast državne potrošnje.

Na rast zaposlenosti bodo vedno bolj vplivale demografske spremembe

»Ugodna gospodarska slika se zrcali tudi v hitrem izboljševanju razmer na trgu dela,« je še izpostavil Vasle. Letos se bo zaposlenost nadalje znatno povečala (2,7 %) ob rasti v skoraj vseh dejavnostih. Nadaljevanje ugodnih gibanj nakazujejo kazalniki pričakovanega zaposlovanja, ki ostajajo na najvišjih ravneh po začetku krize. Posledično se bo nadalje znižala brezposelnost, v povprečju leta 2017 na manj kot 90 tisoč oseb. V prihodnjih letih bodo na rast zaposlenosti vedno močneje vplivali demografski dejavniki oz. pričakovano zmanjšanje števila delovno sposobnih prebivalcev.

Rast plač bo v obdobju 2017–2019 ostala zmerna in ne bo presegala rasti produktivnosti. Nominalna rast povprečne bruto plače v zasebnem sektorju bo izhajala iz gospodarske rasti in nadaljnjega znižanja brezposelnosti. S slednjim pa so povezane tudi omejitve podjetij pri iskanju usposobljenih delavcev, kar bo predstavljajo pritisk na rast plač. »Vendar pričakujemo, da bo težnja po ohranjanju konkurenčnega položaja še naprej pomembno vplivala na oblikovanje plač v zasebnem sektorju (zlasti menjalnem), tako da bo njihova rast ostala skladna s produktivnostjo,« še ugotavljamo na UMAR. V sektorju država bo glede na dogovore rast plač letos in prihodnje leto ostala visoka.

Inflacija se bo gibala okoli 2 %

Po obdobju nizke rasti cen oz. deflacije bo rast domačega in tujega povpraševanja okrepila predvsem rast cen storitev. Rast cen energentov in neenergetskega blaga pa bo, ob odsotnosti surovinskih šokov iz tujine, ostala zmerna.