Novice


Novice

Pomladanska napoved 2018: Visoka in široko osnovana gospodarska rast se bo nadaljevala tudi letos

Visoka in široko osnovana gospodarska rast se bo letos nadaljevala (5,1 %), nadaljevanje ugodne konjunkture pričakujemo tudi prihodnje leto (3,8 %). Ključni razlogi letošnje nadaljnje visoke rasti bodo še naprej visoke rasti izvoza in investicij, ob višji rasti razpoložljivega dohodka se bo rast zasebne potrošnje še pospešila. V prihodnjih letih bodo na nekoliko nižjo gospodarsko rast vplivali predvsem postopno upočasnjevanje rasti tujega povpraševanja in demografski dejavniki, ki se bodo odrazili predvsem v nižji rasti zaposlenosti in trošenja gospodinjstev. To so ključne ugotovitve Pomladanske napovedi gospodarskih gibanj, ki smo jo danes predstavili na Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj.

 

»Po lanski najvišji gospodarski rasti v zadnjem desetletju nadaljevanje podobnih gibanj pričakujemo tudi v letošnjem letu. K nadaljevanju hitrega gospodarskega vzpona bosta še bolj uravnoteženo kot lani prispevala tuja in domača potrošnja,« je napoved povzel Boštjan Vasle, v. d. direktorja urada, in dodal, da bo »rast gospodarske aktivnosti relativno visoka ostala tudi prihodnje leto.«

Letos in prihodnje leto pričakujemo nadaljnjo visoko rast izvoza, ki jo podpirata v preteklih letih izboljšana konkurenčnost podjetij in izboljšana struktura izvoza. Zlasti v letu 2018 bodo po napovedih mednarodnih inštitucij še naprej zelo ugodne tudi razmere v mednarodnem okolju. V prihodnjem letu pa se bo rast tujega povpraševanja nekoliko upočasnila, zato pričakujemo tudi nekoliko nižjo rast izvoza.

Pomemben dejavnik rasti bo tudi domača potrošnja. Rast zasebne potrošnje se bo letos pod vplivom ugodnih razmer na trgu dela in optimizma med potrošniki okrepila, v prihodnjem letu pa bo nekoliko nižja predvsem zaradi umirjanja rasti zaposlenosti. Nadaljeval se bo lanski zagon investicij, ki so se v gospodarski krizi močno skrčile. Krepitev pričakujemo na vseh segmentih investicijske aktivnosti, tako v gradbeništvu (stanovanjske in infrastrukturne investicije) kot tudi pri investicijah v opremo in stroje. Rast državne potrošnje bo ostala razmeroma nizka.

Na trgu dela letos nadaljevanje ugodnih gibanj in zmerne rasti plač

Na trgu dela bo rast zaposlenosti letos še precej visoka. S prihodnjim letom se bo začela postopoma umirjati, kar povezujemo predvsem z zmanjševanjem obsega razpoložljive delovne sile zaradi demografskih sprememb. Te bodo ob predvideni rasti gospodarske aktivnosti in zaposlovanja vplivale tudi na število registriranih brezposelnih, ki se bo še naprej zmanjševalo (nadomeščanje naraščajočega števila upokojitev, prehod iz brezposelnosti v upokojitev).

Rast plač se bo v letošnjem in prihodnjem letu gibala v okvirih predvidene rasti produktivnosti. Nadaljnje znižanje brezposelnosti in naraščajoče omejitve podjetij pri iskanju (predvsem ustrezno usposobljenih) delavcev bodo postopoma povečevali pritisk na rast plač. »Vendar ob tem pričakujemo, da bo težnja po ohranjanju konkurenčnega položaja še naprej pomembno vplivala na oblikovanje plač v zasebnem sektorju (zlasti menjalnem), tako da bo njihova rast ostala skladna s produktivnostjo,« je še poudaril Vasle. V sektorju država se bo rast plač glede na dogovore letos in prihodnje leto povišala.

Inflacija bo tudi letos ostala razmeroma nizka (1,5 %), k temu bodo prispevale predvsem razmeroma nizke cene surovin. V prihodnjem letu pa se bo zmerno povišala..

Tveganja za uresničitev osrednjega scenarija gospodarske napovedi uravnotežena

Možnosti za višjo gospodarsko rast kot v osrednjem scenariju pomladanske napovedi so na kratek rok povezane predvsem z dejavniki v domačem okolju. Visoko zaupanje potrošnikov in podjetij v gospodarstvo bi lahko ob nadaljevanju ugodnih pogojev financiranja in pozitivnih gibanj v mednarodnem okolju vodilo do še višje rasti investicij in zasebne potrošnje. Povečuje pa se negotovost glede politik soočanja z demografskimi spremembami, od katerih bo odvisna tudi dinamika gospodarske rasti ter učinki na blaginjo prebivalcev in javnofinančno vzdržnost.

V mednarodnem okolju prevladujejo negativna tveganja, ki so v trenutno zelo ugodnih cikličnih gospodarskih razmerah povezana predvsem s posledicami ekonomskih politik ZDA, političnimi tveganji v EU in visokim vrednotenjem sredstev na finančnih trgih (predvsem v ZDA).